ლოგო
დაგვირეკეთ
2 88 01 02 10:00-18:00

ვებ-გვერდზე პროდუქტის განთავსების წესები და პირობები

ტერმინთა განმარტებები:

 • საიტი - შპს „გუდბილდი“-ს მფლობელობაში არსებული ვებ-გვერდი: Goodbuild.ge
 • კომპანია- საიტის მმართველი კომპანია შპს „გუდბილდი“
 • მომწოდებელი - იურიდიული პირი, რომელიც სარეალიზაციოთ ან მომსახურების მიზნით ანთავსებს პროდუქციას საიტზე. 

“START” პაკეტის პირობები:

 1. მომწოდებელს, პაკეტის შეძენის შემდგომ გადაეცემა ადმინისტრატორის სამართავი პანელი, რისი მეშვეობითაც იგი შეძლებს თავისი პროდუქციის განთავსებას საიტზე.
 2. მომწოდებელს უფლება აქვს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში სარეალიზაციოთ თუ მომსახურების მიზნით განათავსოს საიტზე 20 (ოცი) ცალი პროდუქტი.
 3.  საიტის მეშვეობით მომწოდებლის შემოსავალი 30 (ოდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 10.000.00 (ათი ათასი) ლარს (საქართველოს  მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით).
 4. მომწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს კომპანიას თითოეულ ტრანზაქციაზე საკომისიო 8.5%-ის (რვა მთელი ხუთი) ოდენობით.

“BUSINESS” პაკეტის პირობები:

 1. მომწოდებელს, პაკეტის შეძენის შემდგომ გადაეცემა ადმინისტრატორის სამართავი პანელი, რისი მეშვეობითაც იგი შეძლებს თავისი პროდუქციის განთავსებას საიტზე.
 2. მომწოდებელს უფლება აქვს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში სარეალიზაციოთ თუ მომსახურების მიზნით განათავსოს საიტზე 30 (ოცდაათი) ცალი პროდუქტი.
 3. საიტის მეშვეობით მომწოდებლის შემოსავალი 30 (ოდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 20.000.00 (ოცი ათასი) ლარს (საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით).
 4. მომწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს კომპანიას თითოეულ ტრანზაქციაზე საკომისიო 7.5%-ის (შვიდი მთელი ხუთი) ოდენობით.


“CORPORATE” პაკეტის პირობები:

 1. მომწოდებელს, პაკეტის შეძენის შემდგომ გადაეცემა ადმინისტრატორის სამართავი პანელი, რისი მეშვეობითაც იგი შეძლებს თავისი პროდუქციის განთავსებას საიტზე.
 2. მომწოდებელს უფლება აქვს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში სარეალიზაციოთ თუ მომსახურების მიზნით განათავსოს საიტზე 40 (ორმოცი) ცალი პროდუქტი.
 3. საიტის მეშვეობით მომწოდებლის შემოსავალი 30 (ოდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 30.000.00 (ოცდაათი ათასი) ლარს (საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით).
 4. მომწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს კომპანიას თითოეულ ტრანზაქციაზე საკომისიო 5%-ის (ხუთი) ოდენობით.

“ENTERPRISE” პაკეტის პირობები:

 1. მომწოდებელს, პაკეტის შეძენის შემდგომ გადაეცემა ადმინისტრატორის სამართავი პანელი, რისი მეშვეობითაც იგი შეძლებს თავისი პროდუქციის განთავსებას საიტზე.
 2. მომწოდებელს უფლება აქვს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში სარეალიზაციოთ თუ მომსახურების მიზნით განათავსოს საიტზე 50 (ორმოცდაათი) ცალი პროდუქტი.
 3. საიტის მეშვეობით მომწოდებლის შემოსავალი 30 (ოდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 50.000.00 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს (საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით).
 4. მომწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს კომპანიას თითოეულ ტრანზაქციაზე საკომისიო 3%-ის (სამი) ოდენობით.

მომწოდებლის უფლებები და ვალდებულებები:

 1. პროდუქტის განთავსებამდე მომწოდებელი ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია და დაეთანხმოს მომწოდებლის წესებსა და პირობებს.
 2. მომწოდებელი ვალდებულია რეგისტრაციის დროს მიუთითოს რეალური მონაცემები (მოქმედი ელ-ფოსტა, ტელეფონის ნომერი და ა.შ).
 3. მომწოდებელი ვალდებულია თავად უზრუნველყოს პროდუქციის განთავსება საიტზე.
 4. მომწოდებელი თავად იღებს პასუხისმგებლობას განთავსებული პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის სისწორეზე.
 5. პროდუქტის განთავსებით, მომწოდებელი ადასტურებს, რომ მას აქვს აღნიშნული პროდუქტის თუ მომსახურების რეალიზაციის კანონიერი უფლება.

კომპანიის უფლებელი და ვალდებულებები:

 1. კომპანია არ აგებს პასუხს მომწოდებლის მიერ განთავსებული პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის სისწორეზე.
 2. კომპანია იღებს ვალდებულებას გაუწიოს რეკლამირება ინფორმაციას თავის “Fაცებოოკ”-გვერდზე, მომწოდებლის მიერ საიტზე  პროდუქტის განთავსების შესახებ.


პროდუქტის რეალიზაციის და ტრანსპორტირების პირობები:

 1. საიტზე მყიდველის მიერ პროდუქტის ან/და მომსახურების შეკვეთის შემდგომ, კომპანია ვალდებულია დაუკავშირდეს მომწოდებელს და აცნობოს ზ/ა შესახებ.
 2. პროდუქტის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა ჩაირიცხება კომპანიის საბანკო ანგარიშსზე, რის შემდეგადაც მოხდება შეკვეთილი პროდუქტის ტრანსპორტირება შემკვეთის მიერ მითითებულ მისამართზე.
 3. სურვილის შემთხვევაში ტრანსპორტირების განხორციელება შეუძლია მომწოდებელსაც.
 4. პროდუქტის ან/და მომსახურების რეალიზაციის შედეგად მიღებულ თანხას კომპანია მომწოდებელს გადაურიცხავს შეკვეთის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა (კომპანიას და მომწოდებელს ამ საკითხთან დაკავშირებით შეუძლიათ მოახდინონ მოლაპარაკება ინდივიდუალურად).


ინდივიდუალური შეთავაზებისათვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

გისურვებთ წარმატებულ ვაჭრობას!