ლოგო
დაგვიკავშირდი 10:00-18:00

ტერმინების განსაზღვრება

მომხმარებელი - ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი, რომელიც დარეგისტირებულია საიტზე (GOODBUILD.GE) აღნიშნული საიტის ინსტრუქციისა და წესების მიხედვით.

გამყიდველი - GOODBUILD.GE, რომელიც ახორციელებს მყიდველისათვის შეკვეთილი საქონლის მიყიდვას.

მყიდველი - მომხმარებელი, რომელიც ახდენს საიტზე (GOODBUILD.GE) განთავსებული პროდუქტის შეძენას უნაღდო ანგარიშსწორების გზით.

პროდუქტი - საიტზე განთავსებული სარეალიზაციო საქონელი.

მხარეები - წინამდებარე წესებისა და პირობების ფარგლებში მოქმედი სუბიექტები - მყიდველი და გამყიდველი.

საიტი - GOODBUILD.GE

წესები და პირობები


 რეგისტრაციიის პირობები 

 

 ვებ-გვერდზე რეგისტრაცია და პროდუქტის შეძენა შეუძლიათ იურიდიულ პირებს და ქმედუნარიან ფიზიკურ პირებს.

 რეგისტრაციისას ან/და შეკვეთისას მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის მიერ მითითებული მონაცემების სისწორეზე.

 მომხმარებელი ვალდებულია წინასწარ, უნაღდო ანგარიშსწორების გზით გადაიხადოს ინტერნეტ მაღაზიის მიერ დადგენილი პროდუქტისა და ტრანსპორტირების საერთო ღირებულება.

 

შეკვეთა

 

 შეკვეთის შემდეგ მყიდველის ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრა მოხდება მას შემდეგ, რაც გამყიდველი სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშულებებით, მყიდველთან დაკავშირების გზით გადაამოწმებს არსებული მონაცემების სისწორეს და მიწოდების სხვა პირობებს.

 შეკვეთისას მომხმარებელს თვითონ შეუძლია განსაზღვროს მიწოდების მეთოდი და აირჩიოს „სტანდარტული“, „სწრაფი“ ან „მაღაზიიდან გატანა“.

 გამყიდველი ყიდის, ხოლო მყიდველი ყიდულობს და იღებს განსაზღვრული რაოდენობის/მოცულობის პროდუქტს, მყიდველის მიერ წინასწარ მითითებულ მისამართზე.

 მყიდველსა და გამყიდველს შორის ურთიერთობა რეგულირდება ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად.

 ინტერნეტ მაღაზიაში პროდუქტის შეძენის მიზნით ვებ-გერდზე განთავსებულ „შეკვეთის გადახდა“ ღილაკზე ხელის დაჭერით (მონიშვნით) მყიდველი ადასტურებს, რომ გაეცნო და ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს.

 შეკვეთის გაუქმების (შეკვეთა უქმდება იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტის მარაგი არის ამოწურული ან გაზრდილია მისი მიმდინარე ფასი) შემთხვევაში მომხმარებელს თანხა დაუბრუნდება სამი სამუშაო დღის ვადაში.

 მყიდველი დეტალურად უნდა გაეცნოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს, ვინაიდან შეკვეთის გადახდამდე და გადახდის შემდეგ მომხმარებელი ვალდებული იქნება იმოქმედოს/მოიქცეს აღნიშნული წესებისა და პირობების გათვალისწინებით.

 

მოცულობა და მიწოდების პირობები

 

 მომხმარებელი შეკვეთის გადახდისას დებს გარიგებას საიტთან, რომლის მიხედვითაც გამყიდველი უზრუნველყოფს შეკვეთილი პროდუქტის მიწოდებას, მყიდველის მიერ წინასწარ მითითებულ ადგილზე.

 გამყიდველი კისრულობს ვალდებულებას მყიდველის მიერ ელექტრონულად გაკეთებულ შეკვეთაში მითითებული სახეობის, ზომისა და რაოდენობის პროდუქციის ტრანსპორტირება განახორციელოს, მყიდველის მიერ არჩეული მიწოდების მეთოდის შესაბამისად, მყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე.

 გამყიდველის მიერ მყიდველის შეკვეთილი პროდუქტის მიწოდება მოხდება მხოლოდ მყიდველის მიერ პროდუქციის ღირებულების სრულად ჩარიცხვის შემდგომ.

 გამყიდველი უფლებამოსილია პროდუქტი გადასცეს მხოლოდ იმ ფიზიკურ ან იურიდიული პირის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, რომელმაც უშუალოდ შეიძინა პროდუქტი, რაც დასტურდება სისტემაში არსებული მონაცემების/რეკვიზიტების გადამოწმებით.

 პროდუქტის ჩასაბარებლად/მისაღებად, გამყიდველთან მესამე პირის წარმოდგენის ან მისამართზე არ დახვედრის შემთხვევაში, მყიდველმა აღნიშნულის თაობაზე გამყიდველს უნდა აცნობოს წინასწარ მყიდველის მიერ რეგისტრაციისას განსაზღვრული ელ-ფოსტიდან, სადაც მოცემული იქნება პროდუქტის მიმღების პირადობის დამდასტურებელი რეკვიზიტები. აღნიშნულმა პირმა, პროდუქტის მიღებისას/ ჩაბარებისას თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამყიდველი უფლებამოსილია არ გადასცეს ასეთ პირს პროდუქტი. პროდუქტის მიწოდებისას მხარეებს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარები აქტი.

პროდუქტის ტრანსპორტირების ღირებულება ანგარიშდება ცალკე, რომლის შესახებ მყიდველს ეცნობება შეკვეთის განხორციელებამდე.

 იმ შემთხვევაში თუ გამყიდველის მიერ, განხორციელდება პროდუქტის ტრანსპორტირება მყიდველის მიერ განსაზღვრულ მისამართზე, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ მყიდველის მიერ არაზუსტი/არასრულყოფილი მისამართია მიწოდებული ან მყიდველი/მისი წარმომადგენელი არ დახვდებიან ადგილზე გამყიდველს, ვერ ხერხდება ელექტრონულად მითითებულ მობილურ ტელეფონზე დავაკშირება (გამორთულია ან არ პასუხობს), ხელმოერედ მყიდველის მისამართზე პროდუქტის ტრანსპორტირებისთვის თავიდან უნდა იქნეს გადახდილი ტრანსპორტირების ფასი ან მყიდველმა თვითონ უნდა მოახდინოს პროდუქტის ტრანსპორტირება გამყიდველის საწყობიდან.

 

ფასები და ანგარიშსწორება

 

 ანგარიშსწორება მოხდება ლარში, უნაღდო ანგარიშსწორებით „მყიდველის“ მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით. ფასები მითითებულია გამყიდველის ინტერნეტ მაღაზიაში, რომელიც მომხმარებლისთვის წინასწარ არის ცნობილი.

 პროდუქტის ღირებულების გადახდისას, გადახდის წესებისა და მეთოდების გათვალისწინებით, შესაძლოა დამატებითი გადასახადი (ბანკის საკომისიო) იქნას დამატებული, რომელიც არ ანაზღაურდება (და არც გამოიქვითება) გამყიდველის მიერ.

 გამყიდველი უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ შეცვალოს (გაზარდოს/შეამციროს) ინტერნეტ მაღაზიაში განთავსებული პროდუქტის ფასები.

 

გამყიდველის ვალდებულებები

 

 იმ შემთხვევაში თუ გამყიდველი მყიდველს მიაწოდებს რაოდენობრივად იმაზე ნაკლებ პროდუქტს ვიდრე ეს მოთხოვნილი იყო მყიდველის მიერ, იგი ვლადებულია მიაწოდოს დარჩენილი რაოდენობა მყიდველს.

 პირობებით გათვალისიწინებული ვალდებულებები გამყიდველის მიერ უნდა შესრულდეს იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველის მხრიდან სრულად არის გადახდილი პროდუქტის ღირებულება.

 

მხარეთა პასუხისმგებლობა

 

 მხარეები ვალდებულნი არიან ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულონ კეთილსინდისიერად, ხარისხიანად, დათქმულ დროსა და ადგილას.

 მხარეები სრულად აგებენ პასუხს ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვანი შესრულებით მიყენებული ზიანისათვის.

 გამყიდველს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ მის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულების სრულყოფილად შეუსრულებლობა გამოწვეულ იქნა მყიდველის მიერ მიწოდებული/დაფიქსირებული არასრული/არაზუსტი ინფორმაციით მიწოდების ადგილის/მისამართის შესახებ.

 მყიდველი უფლებამოსილია წარადგინოს პრეტენზიები მიღებულ პროდუქციასთან დაკავშირებით, მიღების მომენტში. პროდუქტის ჩაბარების შემდგომ მყიდველი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს მიღებული ნასყიდობის საგნის გამოცვლა, ან გადახდილი თანხის დაბრუნება.

 პროდუქტის ჩაბარების შემდგომ მყიდველზე გადადის ყველა სახის რისკი , რაც დაკავშირებულია ნასყიდობის საგნის დაზიანებასთან, დაკარგვასთან, განადგურებასთან და ა.შ. (თუ პროდუქტს თან არ სდევს საგარანტიო დოკუმენტი)